Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on teenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ei ole TAASTUSRAVI teenus. Teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet (SKA).

Meie sihtgrupid:

  • Alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);

  • Alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema SRT-le suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet.

  • Vanaduspensioniealine inimene, kellel on puue (määratud sügav, raske või keskmine puude raskusaste). NB! Vanaduspensioniealise inimese rehabilitatsioonivajadust hindab sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja.

  • Tööealiste inimeste grupp (tööealiste psüühikahäirega isikute sihtgrupp ja 16-aastaste ja vanemate puudega inimeste sihtgrupp).

Close Menu