Teenuste kirjeldus

Sotsiaaltöötaja teenus- nõustamine, juhendamine, sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine, eesmärgiga toetada isiku edaspidist sotsiaalset toimetulekut, inimese sotsiaalsete ressursside hindamine.

Psühholoogi teenus- kliendi ja tema lähivõrgustiku psühholoogilise toimetuleku säilitamine või parandamine. Koostöös kliendi ja/või tema lähedastega probleemsete valdkondade, arenguvajaduste, olemasolevate ja vajalike lisaressursside selgitamine, olukorra analüüs ja tegevuskava koostamine; kliendi töövõimekust ja  toimetulekut toetavate ja parandavate võtete õpetamine ja nende harjutamine, soovitud muudatuste soodustamine, jälgimine ja kinnistamine.

Loovteraapia teenus- kliendi toimetuleku toetamine; arenguks ja toimetulekuks vajalike ressursside otsimine ja leidmine; erinevate verbaalsete ja mitteverbaalsete väljendusoskuste arendamine jne. Loovterapeut kasutab kliendi abistamiseks erinevaid kunstiteraapia meetodeid (joonistamine, maalimine, voolimine jms.).

Füsioteraapia teenus- kliendi elu- ja töökeskkonnas toimetuleku astme suurendamine, kliendi motoorset sooritusvõimet parandava funktsionaalse treeningu ning optimaalsete abivahendite kasutuse põhimõtete selgitamine ja rakendamine, ergonoomiliste asendite ja eneseabivõtete õpetamine. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine, sealhulgas ergonoomilise abistamise võtete õpetamine lähivõrgustiku liikmetele isiku abistamiseks tema tegevuskeskkonnas.

Tegevusterapeudi teenus Igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine, täiendamine ja säilitamine isiku tegevuskeskkonnas. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine keskkonnakohanduste tegemisel.

Õe teenus Tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.

Arsti teenus Isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.

Kogemusnõustaja teenus Nõustamine sarnase puude, terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimese poolt, kes on saanud vastava ettevalmistuse. Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine.

Teenuse liik
Individuaalteenus- kliendi vajadustele lähtuv individuaalteenus, vajadusel pereliikmete juhendamine, õpetamine ja nõustamine, et aidata isikul saavutada rehabilitatsiooni eesmärke ja luua toetav keskkond.
Grupiteenus – sarnase tegevusvõime või kogemusega isikute nõustamine grupis.

Kõiki teenuseid osutame eesti ja vene keeles.
Avalduse vormi ei eksisteeri!

Close Menu